TL Merklin Photography | Avonworth v Pine Richland